Betingelser

Standard leiebetingelser

PIXEL Perfect AS

1. Dersom leietaker oppdager feil/mangler ved leid utstyr under utsjekk/ testing, skal utleier underrettes før utstyret fjernes fra utsjekksrommet. I motsatt fall anses utstyret for å være stilt til leietakers disposisjon i overensstemmelse med de normale kvalitetskrav for leieforholdet.

2. Leietaker er inneforstått med at utstyr kan innkomme sent fra andre leietakere. Utleier skal så langt mulig varsle leietaker om forsinkelser. I slike tilfeller vil utleier ikke alltid kunne foreta sedvanlig kontroll av utstyret for skader o.l., før det stilles til leietakers disposisjon. Leietaker kan ikke fragå sine leieforpliktelser på dette grunnlag.

3. Utleier påtar seg intet ansvar for oppfyllelse av leietakers bestilling med mindre utstyret er kontrollert av utleier. Dersom utleier oppdager feil eller mangler på utstyret som vil føre til forsinket eller manglende levering, skal leietaker varsles. Utleier plikter i størst mulig utstrekning å begrense skadevirkningene og forsøke alternative leieløsninger for

leietaker. Utover dette, har utleier intet økonomisk ansvar i forhold til leietaker.

4. Utstyr skal være tilbakelevert senest kl. 10.00 den avtalte tilbakeleveringsdatoen. Leietaker skal rapportere alle skader, feil eller mangler ved utstyret så raskt som mulig.

5. Utleier har intet ansvar for skader som leietakers gjester, ansatte eller andre som leietaker måtte ha med seg i forbindelse med produksjonen, forvolder seg selv, andre eller på utleiers eiendom eller ansatte. Utleier er ikke forsikret mot slike skader og følgelig er leiertaker forpliktet til å tegne slik forsikring.

6. Frilansere som driver eget firma forutsettes å ha nødvendige ansvarsforsikringer intakt.

7. Utleiers forsikringer dekker blant annet ikke skader og tap som følge av feil behandling eller bruk av utstyr og oppbevaring av utstyr i bil.

8. Leietaker sørger for tilstrekkelig vakthold i perioden utstyret ikke er i bruk.

9. Forsikringer som skal dekke leietakers bruk av utstyr utenfor Norden må tegnes særskilt og besørges av utleier for leietakers regning.

10. Utgifter som forøvig påløper for skader påført utstyret av leietaker og som ikke dekkes av utleiers forsikringer belastes leietaker direkte. Dersom utstyr går tapt, blir stjålet eller får skader av en slik art at utstyret må kondemneres,

må leietaker erstatte utstyret til gjenanskaffelsespris.

11. I leieperioden plikter utleier å utføre reparasjoner for å holde utstyret fri for vanlig slitasje.

12. Leietaker skal holde utstyret i god stand og skal erstatte skader eller tap på utstyret, uavhengig av årsak til skaden.

13. Utstyr og transportkasser skal være rengjort ved tilbakelevering til utleier. Leietaker belastes ev. utgifter utleier måtte få som følge av manglende rengjøring.

14. Leietaker er ansvarlig for at utstyret brukes av kvalifiserte fagfolk. Utleier forbeholder seg retten til å godkjenne operatøren av utstyret. Utstyret må ikke benyttes på unormale eller hasardiøse oppdrag eller bli tatt ut av Norden.

15. Leietaker kan ikke forføye rettslig over utstyret, herunder å pantsette eller på annen måte påføre det krav. Leietaker må ikke fjerne eller tildekke merker/ navneplater på utstyret som viser utleiers eiendomsrett til utstyret.

16. Ved leie av bil er det leietagers plikt å påse at sjåfør har gyldig sertifikat og at bilen ikke har overvekt iht lovverket.

17. For utstyr som leveres tilbake etter kl. 10.00 avtalt tilbakeleveringsdag, betaler leietaker også dagleie for returdagen.

18. Dersom utstyr leveres tilbake senere enn avtalt, betales dagleie frem til faktisk tilbakelevering, i henhold til utleiers til enhver tid gjeldende listepriser for tilsvarende utstyr, med et tillegg på 10 prosent av dagleien. Dersom utstyr skades eller går tapt, betales dagleie med nevnte tillegg frem til reparert, ev. nytt utstyr er tilgjengelig for utleie. Disse regler begrenser ikke utleiers rett til å kreve erstatning av leietaker etter kontraktens øvrige bestemmelser.