Betingelser for Pixel Perfect AS


Generelt

Disse betingelsene er gjeldende fra 01.03.2020 og erstatter alle tidligere utleiebetingelser såfremt ikke annet er skriftlig avtalt. Utleiebetingelsene ansees som lest og godtatt av kunden ved kontraktinngåelse. Pixel Perfect AS (heretter kalt Pixel) sitt utstyr skal ikke under noen omstendigheter brukes på en slik måte at det kan skade Pixel sitt omdømme. •

Tilbud

Tilbud er kun gjeldende i 14 dager fra tilbud oversendes kunde om ikke annet er avtalt skriftlig. Tilbud som ikke er akseptert innen 48 timer før utleieperiodens begynnelse kan uten forvarsel kanselleres av Pixel.

Levering

Utstyret er å anse som levert når det er stilt til disposisjon på Pixel sitt lager på avtalt tidspunkt (ved «dry hire»), eller når det er levert på produksjonssted (ved totalleveranse) og risikoen for utstyret er helt og fullt på leietaker inntil utstyret er levert tilbake til Pixel til avtalt tid i en slik tilstand at skade på utstyret ikke kan oppstå uten menneskelig inngripen.

Pixel har ansvaret for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. Leietaker plikter å melde fra til utleier umiddelbart dersom det oppdages mangler i leveransen eller feil på utstyr. Evt. Mangler berettiger ikke leietaker til å oppheve avtalen, såfremt Pixel innen rimelig tid søker å bringe forholdet i orden. Leietaker kan uansett ikke kreve erstatning utover den forholdsmessige del av leiesummen. Pixel påtar seg intet ansvar for evt. tap eller ekstra kostnader leietaker måtte påberope seg som følge av svikt på noe av det innleide utstyret.

Retur

Ved «dry hire» skal utstyret leveres tilbake Pixel sitt lager innen kl. 12.00 den dagen leieperioden opphører.

Alt utstyret skal leveres tilbake i samme stand som da det ble utlevert ved leieperiodens begynnelse. Enhver modifikasjon av utstyret er forbudt uten skriftlig avtale. Kunden faktureres de kostnader Pixel har som følge av forsinket eller mangelfull levering. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til reparasjoner, kveiling av kabler, manglende demontering og vask, samt innleie av tilsvarende utstyr for å erstatte manglende utstyr ved behov. Rengjøring og nullstilling av utstyr faktureres med gjeldende timesats, som for 2020 er 995,- eks mva pr time.

Utstyr som ikke er tilbakelevert innen 7 dager fra utleieperiodens slutt ansees som mistet eller stjålet og Pixel forbeholder seg retten til å politianmelde stjålet utstyr uten å videre varsle leietaker. Ved manglende eller stjålet utstyr faktureres leietaker veiledende nypris for likt eller tilsvarende produkt, samt alle andre tilkommende kostnader. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til fraktkostnader, merkekostnader, emballeringskostnader og monteringskostnader.

Betaling

Betaling skal skje kontant ved henting av utstyr med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved etterskuddsfakturering skal avtalt beløp være Pixel i hende innen 14 dager etter utleieperiodens begynnelse med mindre annet er skriftlig avtalt. Pixel godtar kun betaling i norske kroner (NOK). Ved forsinket betaling belastes kunden med etterskuddsrente etter gjeldene satser.

Endring av avtale/avbestilling

Både muntlig og skriftlig bekreftelse er bindende. Ved brudd på denne bekreftelsen, kan Pixel fakturere inntil 20 % av avtalt sum. Avtalen kan bare endres eller sies opp etter samtykke med selger. Ved avbestilling senere enn 6 uker før leieperiodens start, belastes 50% av avtalt sum. Ved avbestilling senere enn 14 dager før leieperiodens start, belastes 100% av avtalt sum i sin helhet.

Dersom kunden ønsker å forlenge leieperioden må dette godkjennes av Pixel. Dersom utstyret er planlagt brukt i den forlengede perioden, blir kunden belastet for de kostnader Pixel måtte ha for å skaffe tilsvarende utstyr til veie.

Mislighold

Ved mislighold av disse betingelser kan Pixel til enhver tid kreve utstyret tilbakelevert eller hente utstyret for leietakers regning og risiko. Leietaker er alene ansvarlig for skader som følge av feil på strømnett eller andre ting Pixel sitt mannskap tar for gitt er merket i henhold til lovverk og forskrifter.

Fremleie

Leid utstyr skal ikke under noen omstendigheter fremleies uten skriftlig godkjenning av Pixel. Pixel har eiendomsretten over utstyret gjennom hele leieperioden og eiendomsretten for utstyret kan ikke under noen omstendigheter overføres til andre.

Ansvar og risiko (forsikring)

Kunden bærer det hele og fulle ansvaret for utstyret i hele leieperioden. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til forsikring og skader på fremmed eiendom.

Parkering

Leietaker plikter å stille med hensiktsmessige parkeringsfasiliteter til Pixel sine biler i umiddelbar nærhet av produksjonslokasjonen gjennom hele leieperioden dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Pixel viderefakturerer kunden alle kostnader knyttet til parkeringsavgifter, samt bøter som følge av feil eller mangelfull informasjon om parkeringsfasiliteter.

Kost/Losji

Kunden plikter å stille til disposisjon egnet kost og losji for Pixel sitt mannskap. Dette inkluderer innleid arbeidskraft Pixel stiller med. Det skal serveres mat minimum hver fjerde time. Det skal også være enkel tilgang på toalettfasiliteter samt drikkevann under hele leieperioden. Der overnatting er nødvendig skal det stilles til disposisjon et rom til hver person med mindre annet er skriftlig avtalt. Dersom leietaker ikke kan oppfylle disse betingelsene skal ansvarlig prosjektleder hos Pixel underrettes uten opphold. Pixel vil

fakturere NOK 300,- eks mva pr person pr 8. time ved uteblitt kost, og leietaker står selv inne for alle kostnader og forsinkelser som måtte oppstå som følge av dette.

Kunden må stille med overnatting til alt Pixel personell på alle oppdrag der det er mindre enn 8 timer fra en dag er slutt til neste dag begynner. Minimum tidsperioden må også være inklusive evt opprigg, nedrigg, prøver samt reisevei t/r Moss osv.

Forhold utenfor Pixel sin kontroll (Force Majeure)

Pixel bærer intet ansvar eller risiko ved manglende eller forsinket levering som følge av forhold utenfor Pixel sin kontroll. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til naturkatastrofer, terror, streik eller annen arbeidskonflikt, mangelfull eller skadet infrastruktur eller brann. Pixel plikter å informere sin kunde uten opphold dersom det fremkommer informasjon som gjør at leieforholdet ikke kan oppfylles i henhold til avtale.

Pixel forbeholder seg retten til å avlyse og evakuere ethvert arrangement der Pixel sitt utstyr blir brukt dersom det foreligger eller oppstår forhold som gjør det sikkerhetsmessig uforsvarlig å gjennomføre arrangementet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til feil bruk av utstyr, væromslag og vind, manglende nødutganger eller andre byggtekniske forhold, opptøyer eller trengsel samt trusler eller vold mot Pixel sitt mannskap.